Ochrona środowiska

Jednym z elementów naszej misji jest dbałość o stan powietrza atmosferycznego, realizowana poprzez produkcję wysokiej klasy sorbentów stosowanych w procesie odsiarczania spalin energetycznych.
W Kopalni Wapienia „Czatkowice” funkcjonuje System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, zgodnie z normami ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, potwierdzony certyfikatami wydanymi przez DNV.

Wpływ działalności spółki na środowisko naturalne:

Poprawa jakości powietrza


Korzyści stosowania sorbentów

Odsiarczanie gazów spalinowych przynosi korzystne skutki o podstawowym znaczeniu dla ochrony środowiska naturalnego i miejskiego, zarówno lokalnie, jak i w skali całego kraju
Zastosowanie sorbentów produkowanych z wysokiej jakości skał wapiennych, przyczynia się do znacznej poprawy jakości powietrza atmosferycznego, co umożliwia realizację najważniejszego z zadań zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej.Każdy związany sorbentem kilogram SO2 pomniejsza wielkość emisji SO2 do powietrza, a tym samym zmniejsza zakwaszenie opadów, wód powierzchniowych i gleb. W skali roku wytworzone przez nas produkty pozwalają na wyeliminowanie emisji 140 000 000 m3 SO2 do atmosfery. 


Przy udziale produkowanych przez nas mączki i piasków wapiennych polski sektor energetyczny realizuje jeden najważniejszych celów wynikających z „Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku”, jakim jest właśnie obniżenie emisji dwutlenku siarki do poziomów ustalonych w Traktacie Akcesyjnym. Ponadto, stosowanie wysokiej klasy sorbentów, jakie oferuje Kopalnia Wapienia „Czatkowice”, pozwala zmniejszyć koszty przedsiębiorstwa związane z emisją gazów i pyłów do powietrza.


Spółka, w związku ze swoją działalnością wydobywczą i przeróbczą, podejmuje działania, których celem jest poprawa jakości środowiska na terenie Kopalni i w jej otoczeniu, poprzez:

  1. Ograniczenie emisji pyłu w wyniku eksploatacji wysokosprawnych instalacji odpylających
  2. Ograniczenie emisji hałasu wynikające z wykonania:
    Obiektów przeróbki i przemiałowni w wersji dźwiękochłonnej i dźwiękoszczelnejGalerii przenośników w obudowie zamkniętejEkranów dźwiękochłonnych wzdłuż torów kolejowych bocznicy i obiektów wstępnej przeróbki
  3. Uporządkowaną gospodarkę wodno-ściekową obejmującą:Osadniki przepływowe dla wychwytywania części stałych zmywanych z dróg i placówOsadniki koalescencyjne dla wydzielania z wód opadowych produktów ropopochodnychPrzyzakładową mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków
  4. Nasadzenia zieleni pełniącej funkcje ekranów dźwiękochłonnych
  5. Rekultywację terenów poeksploatacyjnych
  6. Realizację inwestycji proekologicznych zgodnych z programami ustalonymi dla województwa małopolskiego głównie dotyczącymi ochrony powietrza.