Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej z podaniem:


pełnej nazwy firmy i jej formy prawnej numeru NIP danych teleadresowych: dokładnego adresu, numerów telefonu i faksu nazwisk osób upoważnionych do reprezentowania firmy przez Zamawiającego i opatrzone pieczęcią firmową wraz z czytelnym podpisem ww. osób lub osoby przez nie upoważnionej

Wydanie towaru kierowcy odbywa się na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez osobę/-y uprawnione do reprezentowania firmy.

Formy płatności za nasze produkty

Karty płatnicze

Przelew

W przypadku płatności przelewem niezbędne są aktualne dokumenty:


Wypis z Rejestru Przedsiębiorców Spółek Prawa Handlowego, Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Społecznej, Rejestru Dłużników Niewypłacalnych lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Zaświadczenie o numerze REGON Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP Aktualne zaświadczenie o bieżącym opłacaniu składek ZUS Aktualne zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami podatkowymi