Ekologia

Jednym ze sposobów ograniczenia zanieczyszczenia powietrza są adsorpcyjne metody odsiarczania spalin, w których sorbenty wapienne SKYCAL® wykazują bardzo wysoki stopień reaktywności.

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. 2012 poz. 203) z późniejszymi zmianami.

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” spełnia międzynarodowe wymagania prawne o higienie pasz. Spełnia wymagania Rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02. 2005, str. 1).

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” znajduje się w rejestrze podmiotów nadzorowanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie pod numerem dopuszczenia PL 1206014p.

Produkt jest zabezpieczony w GMP+FSA (Feed Safety Assurance).

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” znajduje się na liście producentów akceptowanych przez system zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz QS (Qualität und Sicherheit GmbH).

Ochrona środowiska

Wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i troska o środowisko dla dobra teraźniejszego i przyszłych pokoleń powodują konieczność podejmowania odpowiednich działań mających na celu minimalizację niekorzystnych oddziaływań związanych z prowadzoną przez ludzi działalnością.

Doskonałym przykładem troski o środowisko jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej opartej o wykorzystywanie konwencjonalnych paliw kopalnych, z zastosowaniem nowoczesnych technologii oczyszczania spalin, spełniających kryteria najlepszej dostępnej techniki, ograniczających w maksymalnym stopniu emisje substancji do powietrza m.in. związków siarki.

Jednym ze sposobów ograniczenia zanieczyszczenia powietrza są adsorpcyjne metody odsiarczania spalin, w których sorbenty wapienne SKYCAL®wykazują bardzo wysoki stopień reaktywności.

Czatkowicki sorbent to:

czystsze powietrze,

efekt połączenia najnowocześniejszych technologii produkcyjnych z najwyższej klasy kamieniem wapiennym.