Ekologia

Środowisko, w którym żyjemy, czystość powietrza, którym oddychamy, otaczająca nas przyroda – to wartości nie do przecenienia. Ich jakość zależy zarówno od sił natury, jak i działalności człowieka.

W Kopalni Wapienia "Czatkowice" funkcjonuje System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i troska o środowisko dla dobra teraźniejszego i przyszłych pokoleń powodują konieczność podejmowania odpowiednich działań mających na celu minimalizację niekorzystnych oddziaływań związanych z prowadzoną przez ludzi działalnością.

Doskonałym przykładem troski o środowisko jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej opartej o wykorzystywanie konwencjonalnych paliw kopalnych, z zastosowaniem nowoczesnych technologii oczyszczania spalin, spełniających kryteria najlepszej dostępnej techniki, ograniczających w maksymalnym stopniu emisje substancji do powietrza m.in. związków siarki.

Regulacje prawne

Zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej istnieje obowiązek redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych - IED, (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).

Redukcja zanieczyszczeń dotyczy również SOx: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1546).

Jednym ze sposobów ograniczenia zanieczyszczenia powietrza są adsorpcyjne metody odsiarczania spalin, w których sorbenty wapienne SKYCAL wykazują bardzo wysoki stopień reaktywności.

Czatkowicki sorbent to:

czystsze powietrze,

efekt połączenia najnowocześniejszych technologii produkcyjnych z najwyższej klasy kamieniem wapiennym.