Przemysł

Produkty z wapienia czatkowickiego charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami chemicznymi i stereomechanicznymi. Są to wapienie dolnokarbońskie, drobnokrystaliczne o wysokiej zawartości węglanu wapnia.

Nasze produkty badamy zarówno we własnym laboratorium, jak i w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu stałą, powtarzalną jakość produktów. Produkty objęte są Zakładową Kontrolą Produkcji w systemie 2+ i spełniają wymagania Normy EN 12620:2002+A1:2008 „Kruszywa do betonu". Kopalnia Wapienia „Czatkowice” posiada również Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem ISO 9001:2015 oraz ISO14001:2015.

TECHNOCAL®

Wypełniacz wapienny o dużej zawartości węglanu wapnia i wysokiej czystości chemicznej, stosowany w wielu gałęziach przemysłu. Wytworzony z twardego, drobnokrystalicznego wapienia karbońskiego, pochodzącego ze złoża Czatkowice. Charakteryzuje się bardzo dobrymi wskaźnikami reaktywności i sorpcji, a także bardzo niską zawartością wilgoci.
Przejdź do wypełniacza wapiennego TECHNOCAL®

Ze względu na unikalne właściwości produkty z wapienia stosuje się w wielu gałęziach przemysłu:

  • Zmielony kamień wapienny stosowany jest jako pył przeciwwybuchowy oraz do produkcji mineralnych spoiw górniczych, przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, niemetanowych i metanowych. 

    Pył wapienny, kamienny przeciwwybuchowy zwykły jest to materiał pochodzenia mineralnego (węglan wapnia). Powstaje w wyniku zmielenia kamienia wapiennego ze złoża karbońskiego Czatkowice. Używa się go do opylania wyrobisk oraz budowania zapór pyłowych, hamujących wybuchy pyłu węglowego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. 

    Pył spełnia wymagania normy PN-G-11020:1994 „Pył kamienny przeciwwybuchowy” oraz posiada certyfikat wyrobu B/2429/II/2016, wydany przez Główny Instytut Górnictwa Jednostka Certyfikująca w Katowicach.
  • Kamień wapienny ze złoża Czatkowice o wysokiej zawartości CaCO3, niskiej zawartości krzemionki i optymalnej twardości, jest używany jako topnik w procesie produkcji stali. 

    Kamień wapienny 0-4 mm i 0-80 mm stosowany jest w procesie spiekania rud. Z kamienia wapiennego 40-80 mm w postaci wapna palonego w bryłach, korzysta się w procesie konwertorowym. W trakcie topnienia wapień wytwarza żużel, który z kolei wiąże zanieczyszczenia ze stali.
  • Kamień 0-40 mm stosuje się do produkcji klinkieru cementowego, z którego wytwarza się cement portlandzki i niektóre cementy specjalne.
  • Wysokiej jakości wapień czatkowicki używany jest w procesie produkcji cukru. Kamień wapienny 40-80 mm i 63-120 mm po wypaleniu, uwodnieniu i zmieszaniu z wodą daje mleczko wapienne, które służy do oczyszczania płynnej melasy cukrowej.