Proces produkcji

Zapoznaj się z procesami produkcji w naszej Kopalni.1. Udostępnienie złoża

W ramach robót udostępniających i przygotowawczych niezbędnym jest usunięcie nadkładu, który jest selektywnie deponowany na zwałowisku. Zdejmowanie nadkładu odbywa się sukcesywnie w miarę postępu eksploatacji przy użyciu specjalistycznych maszyn górniczych. Materiał ten będzie wykorzystany w końcowym etapie rekultywacji wyrobiska. Warstwa gleby znajdująca się pod nadkładem składowana jest oddzielnie w miejscu wyznaczonym przez Nadleśnictwo Krzeszowice.

2. Roboty wiertniczo - strzałowe

Roboty strzałowe i wiertnicze w naszej Kopalni wykonywane są kompleksowo przez podmiot zewnętrzny. Do wiercenia otworów strzałowych są stosowane nowoczesne wiertnice Atlas Copco . Na tym etapie następuje kwalifikacja potencjalnego urobku w zależności od składu chemicznego danej partii złoża.  Złoże urabiane jest materiałem wybuchowym, metodami długich otworów strzałowych oraz otworów strzałowych zwykłych.

3. Transport

Załadunek odstrzelonego urobku na samochody technologiczne prowadzony jest przy użyciu koparek lub w sporadycznych przypadkach ładowarek. Zarówno nadkład, jak i surowiec transportowany jest pojazdami  typu Biełaz o ładowności nominalnej 40 Mg. Transport urobku do poszczególnych oddziałów przeróbczych odbywa się wewnętrznymi drogami technologicznymi. 

4. Przeróbka mechaniczna

Urobek ładowany na samochody technologiczne, przewożony jest do zakładu przeróbczego ,gdzie występuje kilkustopniowe kruszenie i przesiewanie surowca w celu uzyskania właściwych produktów, jak też półproduktu do przemiału. Do przerobu na zakładzie przeróbczym kwalifikowane są wapienie o właściwym składzie chemicznym.

5. Proces mielenia

Przygotowane na zakładzie przeróbczym półprodukty wykorzystywane są 
do produkcji mączki i piasków wapiennych. Proces mielenia odbywa się na dwóch liniach z zastosowaniem młynów misowo - walcowych Gebr. Pfeiffer. Powstałe produkty składowane są w silosach. Produkty ekspediowane są do odbiorców transportem samochodowym i kolejowym.