Inwestycje

Prowadzimy szereg inwestycji mających na celu wzrost wartości naszego przedsiębiorstwa. Pozwolą one wydłużyć okres eksploatacji, poszerzyć ofertę handlową o nowy asortyment oraz jeszcze bardziej zminimalizować nasze oddziaływanie na środowisko naturalne, uwzględniając przy tym wpływ naszej działalności na lokalną społeczność.
 • Modernizacja parku samochodowo-maszynowego

  Inwestycja zmierzająca do unowocześnienia zaplecza samochodowo-maszynowego spółki. Jej realizacja zwiększy wydajność ciągu technologicznego i ograniczy awaryjność zwiększając współczynnik dostępności maszyn. Nowo zakupione maszyny odpowiadają najbardziej restrykcyjnym normom spalania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, zostanie ograniczone zużycie paliwa. Specjalny system Monitoringu Pracy Maszyn zainstalowany na wszystkich naszych maszynach, umożliwia optymalne zarządzanie parkiem maszynowym. Skutkiem inwestycji, będzie ograniczenie kosztów prowadzące do oszczędności oraz ochrona środowiska.   
  Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 roku.
   

  Projekty Badawczo – Rozwojowe (B+R)

  Chcąc sprostać współczesnym wymaganiom rynku, stawiamy na rozwój i innowacje. Obecne trendy i oczekiwania stawiane rozwojowi gospodarki, zmuszają do poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Podjęcie tych wyzwań, zaowocowało uruchomieniem szeregu projektów, mających na celu wprowadzenie do oferty sprzedażowej nowych produktów o unikalnych właściwościach. Prace mają na celu wzbogacenie oferty, która umożliwi wejście na nowe rynki oraz utrzymywanie się w czołówce producentów w branży wapienniczej. Poszerzenie oferty i wejście na nowe rynki zbytu, wiąże się z optymalizacją procesów, prowadzącą do oszczędności, wprowadzeniem innowacji wykorzystujących najnowsze osiągnięcia nauki oraz współpracą z naukowcami z czołowych ośrodków naukowych. Współdziałanie na styku nauki i biznesu, prowadzi do obustronnych korzyści dzięki połączeniu wiedzy i wieloletnich doświadczeń. Transfer wiedzy umożliwia wspólne poszukiwania nowych rozwiązań korzystnych dla nauki i przemysłu, co przekłada się globalnie na zrównoważony rozwój gospodarki. Powstawanie wysoko przetworzonych produktów o unikalnych właściwościach, odpowiadających zapotrzebowaniu rynkowemu w różnych sektorach gospodarki, podkreśla naszą strategię, której celem jest ciągły rozwój w trosce o klienta i środowisko naturalne.
 • Modernizacja Sortowni nr 2

  Inwestycja będzie mieć na celu modernizację obiektu technologicznego Sortowni nr 2, zlokalizowanego na końcu trasy transportu i przerobu kamienia wapiennego. Istotnym aspektem przeprowadzonej modernizacji, jest zwiększenie powierzchni magazynowej, jak również pełna automatyka nowych urządzeń, dzięki której układ nie wymaga już stałej obsługi. Inwestycja ma na celu również zoptymalizowanie energochłonności procesu. Zostaną zastosowane najnowsze rozwiązania technologiczne spełniające wyśrubowane normy i przyczyniające się do oszczędności kosztów produkcji oraz zminimalizowanie wpływu na środowisko naturalne.
 • Termomodernizacja budynków oraz modernizacja systemu grzewczego

  W ramach inwestycji zostały przeprowadzone prace dotyczące termomodernizacji głównych budynków przemysłowych i administracji oraz kompleksowa modernizacja systemu grzewczego. Kotłownię centralną, zastąpiono siecią rozproszonych kotłowni gazowych, zasilanych poprzez średnioprężną sieć gazową. Kotłownie oprócz funkcji grzewczej, zapewniają jednocześnie źródła ciepłej wody użytkowej w obiektach. Zoptymalizowano koszty obsługi – kotły pracują w pełnej automatyce. Całość inwestycji ma charakter proekologiczny, ponieważ zastosowanie gazu, jako medium grzewczego, w znaczący sposób obniżyło emisje pyłowo-gazowe. Wyeliminowaniu uległy straty sieci przesyłowych, poprawiono współczynnik pewności zasilania, przy drastycznym ograniczeniu kosztów remontowych. Zastosowanie zamkniętych obiegów wodnych, pozwoliło ograniczyć zapotrzebowanie na wodę. Zastosowana automatyka pozwala na zoptymalizowanie zapotrzebowania cieplnego poszczególnych obiektów, co przekłada się na poprawę współczynników efektywności energetycznej. Zastosowanie dwuobiegowych kotłów kondensacyjnych wraz z termomodernizacją obiektów, pozwoliło znacznie podnieść sprawność całego układu, a zapotrzebowanie cieplne Spółki spadło o ok. 50%. 
  W ramach zadania inwestycyjnego powstało 9 kotłowni, w których zostało zamontowanych 10 kotłów o łącznej mocy 1,1 MW. Kotłownie obsługują 11 obiektów budowlanych.

  Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Biura Kontroli Jakości, Działu Elektro-energetycznego, Działu Mechanicznego, Stacji Obsługi Samochodów Technologicznych oraz Zakładu Górniczego

  W ramach inwestycji, został zakupiony sprzęt, pozwalający na utrzymywanie najwyższych standardów podczas kontroli jakości asortymentu znajdującego się w naszej ofercie.
  Zmodernizowano i wyposażono spawalnię, warsztat mechaniczny, elektro-energetyczny oraz stacje obsługi samochodów.
  Zakupiony sprzęt diagnostyczny, umożliwia zapobieganie awariom oraz realizację wielu usług  we własnym zakresie.
  Podniesione zostały standardy warunków pracy, zwiększono wydajność i poprawiono bezpieczeństwo.
   

  Modernizacja węzła przesypowego

  Zmodernizowany został istotny fragment ciągu technologicznego. Pozwoliło to na zwiększenie efektywności pracy, usprawnienie procesu produkcyjnego oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii. Ograniczono emisję hałasu oraz pyłu. Wprowadzono rozwiązania umożliwiające skrócenie czasu przestoju z powodu zmiany konfiguracji produkcji. Zastosowana technologia, materiały i rozwiązania, pozwoliły na spełnienie norm środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
  Inwestycja została zrealizowana w 2019 roku.

  Ograniczenie emisji hałasu do środowiska – wyciszenie załadunku ze zbiorników Sortowni nr 1

  Dzięki instalacji ekranów akustycznych, zmniejszona została emisja hałasu do środowiska, a tym samym, ograniczony został negatywny wpływ zakładu na środowisko. 
  Inwestycja została zrealizowana w 2017 roku.

  Organizacja emisji pyłu na składowisku suwnicowym

  Kolejna inwestycja mająca na celu ograniczenie emisji pyłu do atmosfery. Dzięki zainstalowaniu zaawansowanego systemu odpylania wyeliminowany został problem pylenia w pobliżu składowiska suwnicowego, co przyczynia się do jeszcze skuteczniejszego minimalizowania wpływu funkcjonowania zakładu na środowisko naturalne. Inwestycję ukończono w 2016 roku.

  Myjnia podwozi samochodowych

  Dzięki tej inwestycji, każdy samochód ciężarowy opuszczający teren wyrobiska jest kierowany do myjni, gdzie zostaje oczyszczony z transportowanego na kołach i pod podwoziem materiału. Pozwala to wyeliminować problem związany z zanieczyszczeniem dróg dojazdowych do kopalni oraz zmniejszyć ogólne zapylenie wokół zakładu. Dodatkowo, myjnia wyposażona jest w osadnik oraz system odzyskiwania wody technologicznej, co sprawia, że obiekt jest jeszcze bardziej proekologiczny. To kolejna inwestycja podjęta w trosce o naszych sąsiadów. Inwestycja została zrealizowana w 2015 roku.

  Udostępnienie nowego złoża

  To inwestycja zmierzająca do udostępnienia nowego złoża, w celu dalszej eksploatacji kamienia wapiennego. Aktualnie eksploatowane złoże jest w stanie zaspokoić potrzeby surowcowe kopalni wyłącznie do 2020 r. Poszerzenie zakresu eksploatacji zapewni firmie stabilność funkcjonowania przez kolejne 50 lat, co oznacza, że zasoby z nowego złoża pozwolą na stałe dostawy sorbentów i kruszyw co najmniej do roku 2060. Obszar planowanego wydobycia zajmuje 48 ha i stanowi dalszą część obecnie eksploatowanego złoża, a parametry jakościowe skał nowego złoża, są na równie wysokim poziomie, jak te eksploatowane obecnie. Istotnym elementem związanym z prowadzeniem tej inwestycji, było utworzenie leśnego pasa ochronnego, mającego na celu zminimalizowanie wpływu inwestycji na środowisko naturalne. W tym celu podjęto szereg działań m.in. posadzono aż 100 tys. drzew, zawieszono budki lęgowe dla ptaków, postawiono ogrodzenie chroniące gady i płazy oraz przeniesiono setki roślin chronionych w nowe miejsca. Wszystkie te działania mają sprawić, że nowe złoże będzie eksploatowane w sposób bezpieczny dla środowiska. Koncesja na dalszą eksploatację złoża została wydana pod koniec 2014 roku.

  Modernizacja łamiarni wtórnej nr 2

  Celem inwestycji była modernizacja obiektu technologicznego zlokalizowanego na trasie transportu i przerobu kamienia wapiennego pomiędzy łamiarnią wstępną, a sortownią nr 2. Istotnym aspektem przeprowadzonej modernizacji jest pełna automatyka nowych urządzeń, dzięki której układ nie wymaga już stałej obsługi. Inwestycja została ukończona w 2014 roku.

  Pakowalnia produktów mielonych

  Dzięki tej inwestycji powstał obiekt wyposażony w ciąg technologiczny umożliwiający półautomatyczne konfekcjonowanie produktów mielonych w opakowania typu big-bag oraz worki 25 kg. Skutkiem uruchomienia pakowalni produktów było pojawienie się w ofercie spółki nowych pozycji, takie jak wapno nawozowe, kreda pastewna oraz pył przeciwwybuchowy. Inwestycja została zrealizowana w 2014 roku.

  Wcześniejsze inwestycje

  2013 – Modernizacja odpylania łamiarni wstępnej
  2012 – Modernizacja sortowni nr 2
  2008 – Budowa II nitki przemiału mączki i piasku wapiennego
  2005 – Budowa węzła magazynowo - załadowczego
  1998 – Powstanie oddziału produkcji kruszyw
  1998 – Budowa przemiałowni mączki i piasku wapiennego - I nitka