Kontrola jakości

Wysoka jakość naszych produktów jest wynikiem systematycznej kontroli jakości surowca, półproduktu oraz produktu gotowego.
Posiadamy nowoczesne laboratorium wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia, które pozwalają, wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze pracowników Działu Kontroli Jakości prowadzić badania produktów w zakresie następujących parametrów:

• Analiza chemiczna surowca i produktów

• Granulacja

• Zawartość pyłów

• Jakość pyłów

• Wskaźnik płaskości

• Wskaźnik kształtu

• Gęstość nasypowa

• Wskaźnik piaskowy

• Wilgotność

• Białość

Proces produkcji

Dowiedz się jak przebiega proces produkcji, począwszy od udostępnienia złoża aż do utworzenia produktu końcowego.

Dział Kontroli Jakości prowadzi również badania w zakresie określania pozostałych parametrów charakteryzujących nasze produkty, takich jak:

• Sorpcja

• Reaktywność

• Odporność na rozdrabnianie

• Odporność na ścieranie

• Nasiąkliwość

• Mrozoodporność 

• Inne

Od wielu już lat współpracujemy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz akredytowanymi laboratoriami zewnętrznymi, między innymi z :


1. Akademią  Górniczo-Hutniczą w Krakowie – Laboratorium Badania Skał i Wyrobów Kamieniarskich Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

2. Politechniką Częstochowską – Katedra Inżynierii Środowiska

3. Politechniką Krakowską – Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

4. Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach – Zakład Monitoringu Środowiska Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

5. Laboratorium Inżynierii Lądowej LABOTEST w Katowicach.

6. TPA Sp. z o.o. w Pruszkowie

7. Krajowym Laboratorium Pasz - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Zootechniki w Lublinie

 

Wysoka jakość i szeroki asortyment naszych produktów pozwala na ich zastosowanie w różnych branżach przemysłu. Oferowane przez nas produkty spełniają wymagania następujących norm:

• PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

• PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

• PN-EN  13450 Kruszywa na podsypkę kolejową

• PN-S-060102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

• PN-R-64802 Pasze. Kreda Pastewna

• PN-G-11020 Górnictwo. Pył kamienny przeciwwybuchowy

Współpraca naukowa

Przeczytaj o możliwościach odbycia praktyk robotniczych, technologicznych oraz dyplomowych, w ramach współpracy Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. z uczelniami w całej Polsce.