Współpraca naukowa

W ramach współpracy z uczelniami z całej Polski umożliwiamy studentom odbycie praktyk robotniczych, technologicznych oraz dyplomowych. 
Podczas praktyk studenci mają okazję zapoznać się z procesem wydobycia i przerobu kamienia wapiennego, realizowanym z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, maszyn i technologii. Połączenie wiedzy teoretycznej oraz praktyki umożliwia absolwentom uczelni lepszy start zawodowy.

Wspierając studentów, Grupa TAURON stworzyła Program stażowy „Przyłącz się”, który jest dedykowany studentom i absolwentom uczelni partnerskich. Celem Programu jest przygotowanie najzdolniejszych studentów krajowych uczelni wyższych do wejścia na rynek pracy, umożliwienie uczestnikom Stażu wszechstronnego rozwoju zawodowego w zakresie współczesnej energetyki oraz poznanie systemu organizacji przedsiębiorstwa oraz uwarunkowań i reguł obowiązujących w przedsiębiorstwie. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest w trakcie IV lub V roku studiów wyższych, bądź absolwent Uczelni Partnerskich, do trzech lat od ukończenia Studiów.

Współpraca z uczelniami odbywa się również na poziomie międzynarodowym, poprzez coroczne zajęcia terenowe na Kopalni, w których uczestniczą studenci z całego świata w ramach Summer School of Mining Engineering (Letniej Szkoły Górnictwa) współorganizowanej przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej.

Nasza podstawowa działalność, jaką jest produkcja wysokiej klasy sorbentów do odsiarczania, jest również inspiracją do wspólnych przedsięwzięć realizowanych z uczelniami. Przykładem jest organizowana wspólnie przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice” i AGH w Krakowie, Konferencja naukowo-techniczna– Sorbenty mineralne, która miała miejsce we wrześniu 2013 r.

Sprawdź aktualne oferty praktyk i staży

Kariera 

Sprawdź aktualne oferty pracy.

Współpracujemy w zakresie badań parametrów fizyko-chemicznych swoich produktów z następującymi jednostkami naukowo-badawczymi oraz akredytowanymi laboratoriami:

  1. Akademia  Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Laboratorium Badania Skał i Wyrobów Kamieniarskich Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki – badanie mieszanek i kruszyw;
  2. Politechnika Częstochowska – Katedra Inżynierii Środowiska – badanie sorpcji i reaktywności sorbentów;
  3. Politechnika Krakowska – Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych – badanie parametrów kamienia murowego;
  4. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach – Zakład Monitoringu Środowiska Laboratorium Analiz Odpadów Stałych – badanie parametrów chemicznych kamienia wapiennego;
  5. Laboratorium Inżynierii Lądowej LABOTEST w Katowicach – badanie parametrów kruszyw i mieszanek;
  6. TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o. w Pruszkowie – badanie parametrów mączki wapiennej do mas bitumicznych;
  7. TAURON Wytwarzanie S.A. Wydział Analiz Chemicznych Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Jaworzno III – analiza chemiczna sorbentów;
  8. Krajowe Laboratorium Pasz - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Zootechniki w Lublinie – badanie parametrów kredy pastewnej;
  9. Krajowe Laboratorium Pasz - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Zootechniki w Lublinie – badanie parametrów kredy pastewnej.