Współpraca naukowa

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. w ramach współpracy z uczelniami z całej Polski umożliwia studentom odbycie praktyk robotniczych, technologicznych oraz dyplomowych. 
Podczas praktyk studenci mają okazję zapoznać się z procesem wydobycia i przerobu kamienia wapiennego, realizowanym z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, maszyn i technologii. Połączenie wiedzy teoretycznej oraz praktyki umożliwia absolwentom uczelni lepszy start zawodowy.

Wspierając najzdolniejszych studentów, w ramach projektu Staży innowacyjnych. Spółka funduje specjalne stypendium, przyznawane w nagrodę za najlepsze rozwiązanie techniczne, produktowe lub organizacyjne zwiększające konkurencyjność Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. Studenci i absolwenci biorący udział w stażu mogą zdobyć doświadczenie zawodowe i wdrożyć własny projekt w przedsiębiorstwie. Integralną częścią stypendium jest możliwość odbycia rocznego stażu w Kopalni, a po jego zakończeniu - istnieje perspektywa zatrudnienia.

Współpraca z uczelniami odbywa się również na poziomie międzynarodowym, poprzez coroczne zajęcia terenowe na Kopalni, w których uczestniczą studenci z całego świata w ramach Summer School of Mining Engineering (Letniej Szkoły Górnictwa) współorganizowanej przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej.

Podstawowa działalność Spółki, jaką jest produkcja wysokiej klasy sorbentów do odsiarczania, jest również inspiracją do wspólnych przedsięwzięć realizowanych z uczelniami. Przykładem jest organizowana wspólnie przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice” i AGH w Krakowie, Konferencja naukowo-techniczna– Sorbenty mineralne, która miała miejsce we wrześniu 2013 r.

Kariera 

Sprawdź aktualne oferty pracy.

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” współpracuje w zakresie badań parametrów fizyko-chemicznych swoich produktów z następującymi jednostkami naukowo-badawczymi oraz akredytowanymi laboratoriami:

  1. Akademia  Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Laboratorium Badania Skał i Wyrobów Kamieniarskich Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki – badanie mieszanek i kruszyw;
  2. Politechnika Częstochowska – Katedra Inżynierii Środowiska – badanie sorpcji i reaktywności sorbentów;
  3. Politechnika Krakowska – Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych – badanie parametrów kamienia murowego;
  4. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach – Zakład Monitoringu Środowiska Laboratorium Analiz Odpadów Stałych – badanie parametrów chemicznych kamienia wapiennego;
  5. Laboratorium Inżynierii Lądowej LABOTEST w Katowicach – badanie parametrów kruszyw i mieszanek;
  6. TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o. w Pruszkowie – badanie parametrów mączki wapiennej do mas bitumicznych;
  7. TAURON Wytwarzanie S.A. Wydział Analiz Chemicznych Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Jaworzno III – analiza chemiczna sorbentów;
  8. Krajowe Laboratorium Pasz - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Zootechniki w Lublinie – badanie parametrów kredy pastewnej;
  9. Krajowe Laboratorium Pasz - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Zootechniki w Lublinie – badanie parametrów kredy pastewnej.