Gruntcal® - wapno nawozowe

Gruntcal® jest naturalnym wapnem nawozowym powstającym w wyniku zmielenia wapienia dolnokarbońskiego ze złoża Czatkowice, które cechuje się wysoką zawartością węglanu wapnia (ok. 96%). Dzięki tej właściwości, w połączeniu z wysokim stopniem rozdrobnienia, powstałe wapno nawozowe wyróżnia się 100 % reaktywnością i wysoką liczbą zobojętnienia.

Dystrybutorzy 

Zastosowanie 

Wapno nawozowe stosuje się na wszystkie rodzaje gleb do upraw rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych, także bezorkowych (wysiew na słomę) oraz w stawach hodowlanych. Zaleca się jego stosowanie jesienią i interwencyjnie wiosną, podczas wzrostu roślin (zwiększa przyswajalność azotu).
W sposób bezpieczny podnosi pH gleby , poprawiając jej strukturę i żyzność. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, umieścił Gruntcal® w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby oraz zakwalifikował do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE423/2018.
Produkt spełnia wymagania dotyczące zawartości tlenku wapnia i składu granulometrycznego, określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183 poz. 1229). Zawartość metali ciężkich w wapnie nawozowym Gruntcal® nie przekracza dopuszczalnych wielkości dla wapna nawozowego zawartych w § 14 ust. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119 poz. 765). Nasze produkty badamy zarówno we własnym laboratorium, jak i w  akredytowanych laboratoriach zewnętrznych, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu stałą, powtarzalną jakość. W Kopalni Wapienia „Czatkowice” funkcjonuje System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Dowiedz się więcej

Kalkulator Wapnowania

Polecamy

Wapno Ilość ton/hektar
Gruntcal 1.89

W produkcji ekologicznej, wapno nawozowe może być stosowane w dawkach do 2 t CaO/ha na glebach lekkich i do 3 t CaO/ha na glebach średnich i ciężkich.