Gruntcal® - wapno nawozowe

Gruntcal® jest naturalnym wapnem nawozowym powstającym w wyniku zmielenia wapienia dolnokarbońskiego ze złoża Czatkowice, które cechuje się wysoką zawartością węglanu wapnia (ok. 96%). Dzięki tej właściwości, w połączeniu z wysokim stopniem rozdrobnienia, powstałe wapno nawozowe wyróżnia się 100 % reaktywnością i wysoką liczbą zobojętnienia.

Dystrybutorzy 

Charakterystyka

odmiana: 04
reaktywność: 100%
CaCO3: min. 96%
CaO: min. 53%
opakowania: luz, worek 25kg, big bag

Dokumenty do pobrania

Karta produktu Gruntcal
Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym
Wapno nawozowe - opinia o spełnieniu wymagań jakościowych

Zastosowanie 

Wapno nawozowe stosuje się na wszystkie rodzaje gleb do upraw rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych, także bezorkowych (wysiew na słomę) oraz w stawach hodowlanych. Zaleca się jego stosowanie jesienią i interwencyjnie wiosną, podczas wzrostu roślin (zwiększa przyswajalność azotu).
W sposób bezpieczny podnosi pH gleby , poprawiając jej strukturę i żyzność. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, umieścił Gruntcal® w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby oraz zakwalifikował do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE423/2018.
Produkt spełnia wymagania dotyczące zawartości tlenku wapnia i składu granulometrycznego, określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183 poz. 1229). Zawartość metali ciężkich w wapnie nawozowym Gruntcal® nie przekracza dopuszczalnych wielkości dla wapna nawozowego zawartych w § 14 ust. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119 poz. 765). Nasze produkty badamy zarówno we własnym laboratorium, jak i w  akredytowanych laboratoriach zewnętrznych, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu stałą, powtarzalną jakość. Kopalnia Wapienia „Czatkowice” stosuje zintegrowany system zarządzania i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015.
„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Dowiedz się więcej

Kalkulator Wapnowania

Polecamy

Wapno Ilość ton/hektar
Gruntcal 1.89

W produkcji ekologicznej, wapno nawozowe może być stosowane w dawkach do 2 t CaO/ha na glebach lekkich i do 3 t CaO/ha na glebach średnich i ciężkich.