Gruntcal® - wapno nawozowe

Gruntcal® jest naturalnym wapnem nawozowym powstającym w wyniku zmielenia wapienia dolnokarbońskiego ze złoża Czatkowice, które cechuje się wysoką zawartością węglanu wapnia (ok. 96%). Dzięki tej właściwości, w połączeniu z wysokim stopniem rozdrobnienia, powstałe wapno nawozowe wyróżnia się 100 % reaktywnością i wysoką liczbą zobojętnienia.

Jakość

Produkt spełnia wymagania dotyczące zawartości tlenku wapnia i składu granulometrycznego, określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183 poz. 1229). Zawartość metali ciężkich w wapnie nawozowym Gruntcal® nie przekracza dopuszczalnych wielkości dla wapna nawozowego zawartych w § 14 ust. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119 poz. 765). Nasze produkty badamy zarówno we własnym laboratorium, jak i w  akredytowanych laboratoriach zewnętrznych, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu stałą, powtarzalną jakość. W Kopalni Wapienia „Czatkowice” funkcjonuje System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Kalkulator Wapnowania

Polecamy

Wapno Ilość ton/hektar
Gruntcal 1.89

W produkcji ekologicznej, wapno nawozowe może być stosowane w dawkach do 2 t CaO/ha na glebach lekkich i do 3 t CaO/ha na glebach średnich i ciężkich.

hand

Dofinansowanie do wapnowania

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje

Kamila Polak-Soska

tel. 516 113 749

Dystrybutorzy