Klauzula informacyjna dot. przetwarzania wizerunku (Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o. o.)

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka, których są Państwo opiekunem prawnym, jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice" sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice, www.czatkowice.pl
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  1. adres e-mail: kwc.iod@czatkowice.com.pl lub
  2. adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych,  Kopalnia Wapienia „Czatkowice" sp. z o.o.  ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice.
 3. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
  1. wizerunek, brzmienie głosu;
   a także ewentualnie:
  2. imię, nazwisko, pseudonim artystyczny, informacje dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, zatrudnienia u Kontrahenta bądź współpracy z Kontrahentem, organizacją, zrzeszeniem (jeśli dane takie zostaną udostępnione).
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  1. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych: będziemy przetwarzać udostępnione przez Państwa dane osobowe lub osób nieletnich, których są Państwo opiekunami prawnymi, objęte udzieloną nam zgodą, [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia -  zgoda osoby, której dane dotyczą]. Jednocześnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rozpowszechniania wizerunku jest równoznaczna z udzieleniem zgody na rozpowszechnienie Państwa wizerunku  na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia przez Państwa. 
  2. Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie danych ale wzięli Państwo udział w zorganizowanym wydarzeniu publicznym i Państwa dane osobowe zostały podczas tego wydarzenia zebrane: będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe lub osób nieletnich, których są Państwo opiekunami prawnymi, utrwalone przez nas podczas wydarzenia bądź udostępnione nam przez związanego z nami umową organizatora/partnera/sponsorowanego (dalej zwanego: Partnerem) [podstawa prawna art. 6. ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora],
 5. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. promocyjnym, reklamowym, informacyjnym, marketingowym oraz promowania pozytywnego wizerunku Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o. o.  oraz pozostałych Podmiotów Grupy TAURON w przestrzeni publicznej, w tym mediach społecznościowych;
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora];
  3. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż wskazany w lit. a).
 6. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
 7. Prawo do cofnięcia zgody. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (pkt 4 a.), mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody).
 8. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (pkt. 4 b.), mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. W takim przypadku, po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
  1. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, źródle danych oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
  2. Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe. 
  3. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek: 
   • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane; 
   • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
   • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem; 
   • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku;
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
   Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:
   • dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
   • dla wywiązania się z prawnego obowiązku; 
   • do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
   • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy; 
   • jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; 
   • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń; 
   • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 
   Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.: 
   • za Państwa zgodą;
   • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • w celu ochrony praw innej osoby; lub
   • z uwagi na ważne względy interesu publicznego
  5. Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi - w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie , jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej; 
   • dane przetwarzane są na podstawie zgody.
 10. Jeśli będą Państwo chcieli wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie lub skorzystać z innych praw, które opisaliśmy powyżej bądź uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub;
  2. mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 11. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
  W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 12. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podkreślamy, że uczestnictwo w wydarzeniu publicznym, w którym organizatorem, partnerem lub sponsorem jest Administrator  może wiązać się z  utrwaleniem Państwa danych obejmujących wizerunek i/lub brzmienie głosu, jak również wiązać się z ich rozpowszechnieniem, jako elementu większej całości.
 13. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu: 
   • media stosujące środki masowego przekazu o charakterze informacyjnym (w tym media społecznościowe);
   • Tauron Polska Energia S.A. - sprawująca kontrolę w grupie przedsiębiorstw;
   • inne podmioty Grupy TAURON;
   • podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
   • Podmioty z Grupy TAURON: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. - świadcząca usługi wspólne, w tym usługi z zakresu księgowości wobec pozostałych podmiotów z Grupy TAURON oraz Wsparcie Grupa TAURON - świadcząca usługi z zakresu ochrony osób i mienia wobec pozostałych podmiotów z Grupy TAURON;
   • Podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
   • Podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
   • Podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów;
    w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Słownik:
Rozporządzenie
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”). Treść do pobrania: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. [Administrator]. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolki-grupy