Klauzula informacyjna dla Wykonawców Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy że: 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice, www.czatkowice.pl 
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  1. adres e-mail: kwc.iod@czatkowice.com.pl lub
  2. adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych,  Kopalnia Wapienia „Czatkowice" sp. z o.o.  ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice.
 3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. wyłonienia najkorzystniejszej oferty w toczącym się postępowaniu w wyniku którego nastąpi zawarcie i wykonanie Umowy - przez okres prowadzenia postępowania i obowiązywania umowy;
  2. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów;
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń;
  4. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż wskazany w lit. a).
 4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. Prawo do usunięcia danych – gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania albo są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przeniesienia danych – jeżeli dane są przetwarzane w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie i ich przesłanie jest technicznie możliwe,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu.
 6. Jeśli będą Państwo chcieli wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie lub skorzystać z innych praw, które opisaliśmy powyżej bądź uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub; 
  2. mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl

  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania,  nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
  W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy. 
 10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Współadministratorzy – inne podmioty Grupy TAURON, które korzystają z SWOZ - Platformy Zakupowej Grupy TAURON;
  2. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
   • Tauron Polska Energia S.A. - sprawująca kontrolę w grupie przedsiębiorstw;
   • Podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
   • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
   • Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz);
   • Podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne - w razie braku wykonania przez Państwa zobowiązań na podstawie Umowy; 
   • Podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  3. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
   • Podmioty z Grupy TAURON: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. - świadcząca usługi wspólne, w tym usługi z zakresu księgowości wobec pozostałych podmiotów z Grupy TAURON oraz Wsparcie Grupa TAURON - świadcząca usługi wspólne z zakresu ochrony osób i mienia wobec pozostałych podmiotów z Grupy TAURON;
   • Podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
   • Podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
   • Podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów;

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.Słownik:
Rozporządzenie
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”). Treść do pobrania: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. [Administrator]. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolki-grupy