Klauzula informacyjna dla Wykonawców Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy że: 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice, www.czatkowice.pl 
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  1. adres e-mail: kwc.iod@czatkowice.com.pl lub
  2. adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych,  Kopalnia Wapienia „Czatkowice" sp. z o.o.  ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice.
 3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. wyłonienia najkorzystniejszej oferty w toczącym się postępowaniu w wyniku którego nastąpi zawarcie i wykonanie Umowy - przez okres prowadzenia postępowania i obowiązywania umowy;
  2. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów;
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń;
  4. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż wskazany w lit. a).
 4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do uzupełnienia danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”),
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przeniesienia danych osobowych,
  7. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  8. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  9. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualny adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  11. prawo do dostępu do zasadniczych ustaleń pomiędzy współadministratorami,
  12. prawo dostępu do wyników testu równowagi.
 6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub; 
  2. mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
 7. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 8. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
  W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi  warunek zawarcia danego rodzaju współpracy (np. zawarcia umowy, uzyskania oferty) lub wykonania czynności faktycznej (np. wstępu na teren Kopalni przy monitoringu).
 10. W przypadku przetwarzania danych osobowych wskazanych w umowie, dane te obejmują imię, nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, e-mail i telefon służbowy oraz otrzymane są od drugiej strony umowy.
 11. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
    Tauron Polska Energia S.A. - sprawująca kontrolę w grupie przedsiębiorstw; Podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz); Podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie; Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych; Podmioty ubezpieczające oraz likwidujące szkody.
  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
    Podmioty z Grupy TAURON: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. - świadcząca usługi wspólne, w tym usługi z zakresu rachunkowości wobec pozostałych spółek Grupy; Podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia; Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT; Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz); Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta; Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;  Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów; nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczające towary objęte Umową bądź umowami z naszymi klientami, z których realizacją związana jest Umowa w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
     

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.Słownik:
Rozporządzenie
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”). Treść do pobrania: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. [Administrator]. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolki-grupy