Klauzula informacyjna dot. Uczestników spotkania szkoleniowego „Wapnowanie – gleba i plony naturalnie lepsze” organizowanego przez Kopalnie Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice, www.czatkowice.pl
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  1. adres e-mail: kwc.iod@czatkowice.com.pl lub
  2. adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych,  Kopalnia Wapienia „Czatkowice" sp. z o.o.  ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice.
 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu i miejsca zatrudnienia bądź prowadzonej działalności rolniczej lub gospodarczej.
 4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:     
  1. rejestracji i potwierdzenia Państwa udziału w organizowanym szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. za zgodą osoby, której dane dotyczą;
  2. jeżeli wyrazili Państwo zgodę na kontakt w celach marketingowych za pośrednictwem telefonu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w celu informowania o kolejnych wydarzenia oraz o ofercie produktów Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o. o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. za zgodą osoby, której dane dotyczą;
 5. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 5 lat lub do czasy wycofania przez Państwa zgody.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
   1. warunkiem dokonania  rejestracji oraz udziału w ww. szkoleniu.
   2. dobrowolne, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 7. Przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo cofnięcia zgody. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody. Jeżeli cofnięcie zgody nastąpi przed terminem szkolenia, to nie będą Państwo mogli wziąć w nim udziału;
  2. prawo dostępu do danych osobowych;
  3. prawo do sprostowania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”);
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo do przeniesienia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub do podmiotów w państwach trzecich, z którymi zawarto w umowach standardowe klauzule ochrony danych bądź uczestniczących w programie ochrony prywatności „Privacy Shield”. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 9. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
   1. adres email: kwc.iod@czatkowice.com.pl lub
   2. adres korespondencyjny: Kopalnia Wapienia „Czatkowice" sp. z o.o.  ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice.
  • Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania,  nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie. 
 10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
   1. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
    • podmioty, które świadczą usługi pocztowe lub kurierskie we własnym imieniu;
   2. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
    • Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. - świadcząca usługi wspólne wobec pozostałych podmiotów z Grupy TAURON;
    • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
    • podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
    • podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów;
    • w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.


Słownik:


Grupa TAURON Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. [Administrator]. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolki-grupy

Privacy Shield – Porozumienie zawarte pomiędzy Departamentem Handlu USA, a Komisją Europejską dotyczące zasad transatlantyckiego przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych mające na celu zapewnienie zgodność z wymogami ochrony danych osobowych państw członkowskich UE.