Klauzula informacyjna dot. Uczestników spotkania szkoleniowego „Wapnowanie – gleba i plony naturalnie lepsze” organizowanego przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice, www.czatkowice.pl, https://www.czatkowice.pl/polityka-prywatnosci
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  1. adres e-mail: kwc.iod@czatkowice.com.pl lub
  2. adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych,  Kopalnia Wapienia „Czatkowice" sp. z o.o.  ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice.
 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu i miejsca zatrudnienia bądź prowadzonej działalności rolniczej lub gospodarczej.
 4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:     
  1. rejestracji i potwierdzenia Państwa udziału w organizowanym szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. za zgodą osoby, której dane dotyczą;
  2. jeżeli wyrazili Państwo zgodę na kontakt w celach marketingowych za pośrednictwem telefonu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w celu informowania o kolejnych wydarzenia oraz o ofercie produktów Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o. o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. za zgodą osoby, której dane dotyczą;
 5. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 5 lat lub do czasy wycofania przez Państwa zgody.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
   1. warunkiem dokonania  rejestracji oraz udziału w ww. szkoleniu.
   2. dobrowolne, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 7. Przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo cofnięcia zgody. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody. Jeżeli cofnięcie zgody nastąpi przed terminem szkolenia, to nie będą Państwo mogli wziąć w nim udziału;
  2. prawo dostępu do danych osobowych;
  3. prawo do sprostowania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”);
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo do przeniesienia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 9. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
   1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub;
   2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  • Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania,  nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie. 
 10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
   1. inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
    • podmioty, które świadczą usługi pocztowe lub kurierskie we własnym imieniu;
   2. podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
    • Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. - świadcząca usługi wspólne wobec pozostałych podmiotów z Grupy TAURON;
    • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
    • podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
    • podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów;
    • w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.


Słownik:


Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. [Administrator]. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolki-grupy