Klauzula informacyjna dla uczestnika wycieczki po Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

W związku z uczestnictwem Pani/Pana lub osoby nieletniej, pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną w wycieczce organizowanej na terenie Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o. o. i realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy że: 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice, www.czatkowice.pl 
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  1. adres e-mail: kwc.iod@czatkowice.com.pl lub
  2. adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych,  Kopalnia Wapienia „Czatkowice" sp. z o.o.  ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice.
 2. Informujemy, że będziemy przetwarzać Pani/Pana lub osób nieletnich, których są Państwo opiekunami prawnym dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, a także wizerunku.  
 3. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych.
  1. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska będziemy przetwarzać w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Administratora, przez okres 3 lat od zakończenia roku w którym zostały zebrane [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o. o.  ].
  2. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez stosowany na naszym terenie monitoring wizyjny będziemy przetwarzać w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Administratora, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty rejestracji [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o. o. ].
  3. W przypadku wykonywania fotografii grupy - dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na fotografii cyfrowej będziemy przetwarzać w celu informacyjnym oraz promowania pozytywnego wizerunku Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o. o.  oraz pozostałych Podmiotów Grupy TAURON w przestrzeni publicznej, do czasu pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego Pani/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych [podstawa prawna art. 6. ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci informowania o wydarzeniach Spółki oraz kreowania pozytywnego wizerunku Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o. o. w przestrzeni publicznej].
 4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych –  zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes Administratora.
 6. Realizacja praw.
  Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub; 
  2. mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl

  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania,  nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
  W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 9. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska jest warunkiem niezbędnym do wejścia na teren Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wejście na nasz teren. 
 10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
   • podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
   • Tauron Polska Energia S.A. - sprawująca kontrolę w grupie przedsiębiorstw;
   • inne podmioty Grupy TAURON;
   • media stosujące środki masowego przekazu o charakterze informacyjnym (w tym wewnętrzny intranet Grupy Tauron, prasa, media społecznościowe itp.);
  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
   • Wsparcie Grupa Tauron sp. z o.o. - świadcząca usługi w zakresie ochrony osób i mienia wobec pozostałych podmiotów z Grupy TAURON;
   • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
   • podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów;

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.Słownik:


Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”). Treść do pobrania: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. [Administrator]. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolki-grupy