Klauzula informacyjna dla uczestnika wycieczki po Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

W związku z uczestnictwem Pani/Pana lub osoby nieletniej, pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną w wycieczce organizowanej na terenie Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o. o. i realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy że: 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice, www.czatkowice.pl 
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  1. adres e-mail: kwc.iod@czatkowice.com.pl lub
  2. adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych,  Kopalnia Wapienia „Czatkowice" sp. z o.o.  ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice.
 2. Informujemy, że będziemy przetwarzać Pani/Pana lub osób nieletnich, których są Państwo opiekunami prawnym dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, a także wizerunku.  
 3. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych.
  1. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska będziemy przetwarzać w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Administratora, przez okres 3 lat od zakończenia roku w którym zostały zebrane [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o. o.  ].
  2. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez stosowany na naszym terenie monitoring wizyjny będziemy przetwarzać w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Administratora, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty rejestracji [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o. o. ].
  3. W przypadku wykonywania fotografii grupy - dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na fotografii cyfrowej będziemy przetwarzać w celu informacyjnym oraz promowania pozytywnego wizerunku Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o. o.  oraz pozostałych Podmiotów Grupy TAURON w przestrzeni publicznej, do czasu pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego Pani/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych [podstawa prawna art. 6. ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci informowania o wydarzeniach Spółki oraz kreowania pozytywnego wizerunku Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o. o. w przestrzeni publicznej].
 4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do uzupełnienia danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia danych –  zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualny adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  8. prawo do dostępu do zasadniczych ustaleń pomiędzy współadministratorami,
  9. prawo dostępu do wyników testu równowagi.
 6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub; 
  2. mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
 7. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 8. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
  W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 9. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska jest warunkiem niezbędnym do wejścia na teren Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wejście na nasz teren. 
 10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
    podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; Tauron Polska Energia S.A. - sprawująca kontrolę w grupie przedsiębiorstw; inne podmioty Grupy TAURON; media stosujące środki masowego przekazu o charakterze informacyjnym (w tym wewnętrzny intranet Grupy Tauron, prasa, media społecznościowe itp.);
  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
    podmioty, które świadczą usługi w zakresie ochrony osób i mienia wobec pozostałych podmiotów z Grupy TAURON; podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT; podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów;

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.Słownik:


Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”). Treść do pobrania: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. [Administrator]. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolki-grupy