Klauzula informacyjna Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

 1. ADMINISTRATOR DANYCH
  Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o. o. z siedzibą w Krzeszowicach (32-065), ul. Czatkowice Dolne 78, www.czatkowice.pl
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisząc na:
  a. adres e-mail: kwc.iod@czatkowice.com.pl lub
  b. adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych,  Kopalnia Wapienia „Czatkowice" sp. z o.o.  ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice.
 3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
  Będziemy przetwarzać podane przez Panią/Pana następujące dane osobowe:
  a. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Panią/Pana dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
   b. znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających.
 4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali w poniżej podanych celach, okresach retencji oraz podstawach prawnych:
  a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO [wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa], dane wskazane w ust. 3 lit a, w celu indentyfikacyjnym oraz przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku), przez okres trwania aktualnej rekrutacji.
  Żądanie przez pracodawcę danych, o których mowa w ust. 3 lit. a powyżej jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa, art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy tj. pracodawca ma prawo żądać tych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 
  b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 3 lit. b w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani/Pan aplikuje (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku, a także oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do  pracy na określonym stanowisku, do czasu wycofania zgody lub przez okres trwania aktualnej rekrutacji.  
  Podanie danych, o których mowa w ust. 3 lit b jest dobrowolne. Jeżeli nie chce Pani/Pan abyśmy przetwarzali dane wskazane w ust. 3 lit b, prosimy o ich nieudostępnianie podczas procesu rekrutacyjnego.
  c.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 3 lit. a i b w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na stanowiska pracy w Grupie TAURON , do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres jednego roku od dnia wyrażenia zgody.  W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jako Współadministratorzy wraz z pozostałymi spółkami Grupy TAURON.
  Podanie danych, o których mowa w ust. 3 lit a i b w powyższym celu jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych uniemożliwia Pani/Panu automatyczny udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych i będzie wymagało kolejnego aplikowania. 
 5.  PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  W związku z tym, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a. prawo do wniesienia sprzeciwu,  
  b. prawo dostępu do danych osobowych, 
  c. prawo do sprostowania danych, 
  d. prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
  e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
  f. prawo do przenoszenia danych,
  g. prawo do cofnięcia zgody (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody),
  h. prawo do dostępu do zasadniczych ustaleń pomiędzy Współadministratorami,
  i. prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOŻE PANI/PAN ŻĄDAĆ WYKONANIA SWOICH PRAW
  Jeśli Pani/Pan będzie chciał/a skorzystać z przysługujących praw może się Pani/Pan z nami skontaktować na wybrany sposób: 
  a. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub;
  b. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Pani/Panu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.
 7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
  Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. PRZETWARZANIE DANYCH POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM (EOG)
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 9. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
  a. podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych oraz podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, szkoleniowe, archiwizacji dokumentów, obsługę korespondencji, organizacji i prowadzenia rekrutacji,
  b. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT,
  w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.
   

Słownik:
Rozporządzenie -
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”). Treść do pobrania: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. [Administrator]. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolki-grupy