Klauzula informacyjna Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice, www.czatkowice.pl
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  1. adres e-mail: kwc.iod@czatkowice.com.pl lub
  2. adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych,  Kopalnia Wapienia „Czatkowice" sp. z o.o.  ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice.
 3. Będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Państwa w związku z prowadzeniem rekrutacji na stanowisko pracy w Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o. o., na które Pani/Pan aplikuje oraz – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody - w związku z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na to stanowisko bądź stanowiska podobne w Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o. o., o ile takie postępowania zostaną wszczęte przed upływem jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy na określonym stanowisku w Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o. o.;
  2. wyboru odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia na określonym stanowisku w Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o. o.;
  3. kontaktu z Panią/Panem w związku z rekrutacją.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są:
  1. obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) wynikający z przepisu prawa, tj. art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest potrzebne do zawarcia umowy o pracę. Dotyczy to takich danych osobowych, jak: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest wymagane w świetle przepisów prawa jeśli jest to niezbędne do pracy na określonym stanowisku, tj. pracodawca ma prawo żądać podania danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  2. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia) w przypadku prowadzenia procesu rekrutacji mającej na celu zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną;
  3. zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa, a znajdujących się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnionych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających.
  4. uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia) polegający na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

  Podanie danych osobowych (dane znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających) jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych kontaktowych oraz niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku bądź odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych znajdujących się w dokumentach aplikacyjnych a niewymaganych przepisami prawa w celach wynikających z niniejszej klauzuli informacyjnej uniemożliwia Pani/Pana udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w trakcie aktualnego postępowania rekrutacyjnego oraz – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody - w trakcie ewentualnych przyszłych postępowań rekrutacyjnych w Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o. o., przez okres jednego roku od dnia Pani/Pana zgłoszenia do aktualnego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli ewentualne przyszłe postępowanie rekrutacyjne zostanie wszczęte przed upływem terminu jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do aktualnego postępowania rekrutacyjnego, a nie zakończy się przed upływem tego terminu, Pani/Pana dane będą przetwarzanie do czasu zakończenia tego postępowania rekrutacyjnego.

  W przypadku braku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udział w ewentualnych przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane zebrane w trakcie aktualnego postępowania rekrutacyjnego, a zgromadzone na papierowych nośnikach danych zostaną zniszczone po 6 miesiącach od zakończenia tego postępowania rekrutacyjnego w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami ze strony Pani/Pana lub innych kandydatów, np. z tytułu dyskryminacji, natomiast dane zgromadzone na elektronicznych nośnikach danych zostaną po tym czasie usunięte.

  W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w ewentualnych przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane zgromadzone na papierowych nośnikach danych zostaną zniszczone, zaś dane zgromadzone na elektronicznych nośnikach danych zostaną usunięte po upływie jednego roku od dnia Pani/Pana zgłoszenia do aktualnego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli ewentualne postępowanie rekrutacyjne zostanie wszczęte przed upływem jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym i nie zakończy się przed upływem tego terminu, Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia tego postępowania rekrutacyjnego.
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].
 8. Prawo do cofnięcia zgody. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody).
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
  1. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje). 
  2. Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe. 
  3. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek: 
   • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane; 
   • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
   • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem; 
   • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku;
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
   Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:
   • dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
   • dla wywiązania się z prawnego obowiązku; 
   • dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych; 
   • do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
   • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy; 
   • jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; 
   • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń; 
   • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 
   Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.: 
   • za Państwa zgodą;
   • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • w celu ochrony praw innej osoby; lub
   • z uwagi na ważne względy interesu publicznego
  5. Prawo do przeniesienia danych.
   Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi- w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie , jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej; 
   • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 10. Jeśli będą Państwo chcieli wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie lub skorzystać z innych praw, które opisaliśmy powyżej bądź uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  1. pisemnie na adres: ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice
  2. mailowo na adres: kwc.iod@czatkowice.com.pl
 11. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 12. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub do podmiotów w państwach trzecich, z którymi zawarto w umowach standardowe klauzule ochrony danych bądź uczestniczących w programie ochrony prywatności „Privacy Shield”. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 13. Administrator nie planuje prowadzenia zautomatyzowanego podejmowania decyzji w stosunku do Pani/Pana ani dokonywania profilowania.
 14. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
   • Tauron Polska Energia S.A. - sprawująca kontrolę w grupie przedsiębiorstw;
   • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
   • Podmioty z Grupy TAURON, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. która świadczy usługi wspólne, w tym usługi z zakresu HR;
   • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
   • Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz);
   • Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta; 
   • Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 
   • Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Słownik:
Rozporządzenie
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. [Administrator]. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolki-grupy

Privacy Shield – Porozumienie zawarte pomiędzy Departamentem Handlu USA, a Komisją Europejską dotyczące zasad transatlantyckiego przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych mające na celu zapewnienie zgodność z wymogami ochrony danych osobowych państw członkowskich UE.