Klauzula informacyjna dla weryfikowanych Kontrahentów Kopalni Wapienia „Czatkowice" sp. z o.o. i ich pracowników/współpracowników/reprezentantów. 

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice" sp. z o.o. (dalej: „KWC”) z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice, www.czatkowice.pl
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisemnie: 
  1. pod adresem poczty elektronicznej: kwc.iod@czatkowice.com.pl lub
  2. pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Ochrony Danych,  Kopalnia Wapienia „Czatkowice" sp. z o.o.  ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice.
 3. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub też zostały one pozyskane z ogólnodostępnych źródeł informacji, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) lub ze stron internetowych przedsiębiorstw. Dodatkowo Państwa dane osobowe mogły zostać pozyskane z wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych.
 4. Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:
  1. 4.1.W przypadku, gdy jesteście Państwo Kontrahentem KWC (osobą fizyczną, w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i/lub wspólnikiem spółki cywilnej):
   1. dane identyfikujące (np. imię, nazwisko), 
   2. dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, nr faxu),
   3. dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej (np. nazwa firmy, stanowisko, miejsce wykonywania działalności, NIP, REGON),
   4. dane finansowe (np. wyniki finansowe prowadzonej działalności, dane dotyczące regulowania zobowiązań).
  2. 4.2. W przypadku, kiedy jesteście Państwo pracownikiem/ współpracownikiem/ reprezentantem Kontrahenta KWC:
   1. dane identyfikujące (np. imię, nazwisko),
   2. dane kontaktowe (np. e-mail),
   3. dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu, zatrudnienia u Kontrahenta KWC bądź współpracy z Kontrahentem KWC, reprezentacji Kontrahenta KWC (np. nazwa firmy, stanowisko).
 5. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. weryfikacji wiarygodności Kontrahenta KWC – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk (prawnych, finansowych, wizerunkowych i reputacyjnych) związanych z zawarciem (w tym potencjalnym zawarciem) umowy, a także występujących po jej zawarciu i w trakcie wykonywania umowy lub związanych z rozszerzeniem zakresu umowy [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora], przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny,
  2. tworzenia analiz, raportów, wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w lit. a [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora].
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
  5. prawo do przeniesienia danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  7. prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu administratora do przetwarzania danych osobowych.
 7. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać o nich dodatkowe informacje mogą się Państwo w tej sprawie zwracać:
  1. pisemnie pod adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
  2. pocztą elektroniczną pod adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl.
 8. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, to prześlemy Państwu w tej sprawie nasze stanowisko nie później, niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku. 
 9. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
  Pozyskanie lub podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do podjęcia opisanych powyżej działań przed ewentualnym zawarciem umowy. Brak informacji na temat Państwa danych osobowych uniemożliwia podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia.
 11. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
  3. pozostałe podmioty z Grupy TAURON (w związku z realizacją wzajemnych usług oraz realizacją innych wspólnych działań),
  4. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
  5. podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  6. podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
   — tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Słownik:

Kontrahent KWC - 
oznacza podmiot, z którym spółka Grupy TAURON zawarła lub planuje zawrzeć umowę.

Rozporządzenie
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”). Treść do pobrania: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. [Administrator]. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolki-grupy