Klauzula informacyjna dla Pracowników i Kontrahentów Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. 

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice, www.czatkowice.pl
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  1. adres e-mail: kwc.iod@czatkowice.com.pl lub
  2. adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych,  Kopalnia Wapienia „Czatkowice" sp. z o.o.  ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice.
 3. W przypadku gdy jesteś pracownikiem/współpracownikiem Kontrahenta Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o. o.:

 4. Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:
  1. dane identyfikujące (np. imię, nazwisko), 
  2. dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, nr faxu),
  3. dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u Kontrahenta bądź współpracy z Kontrahentem (np. nazwa firmy, stanowisko, specjalistyczne uprawnienia).
 5. Państwa dane osobowe zostały przekazane (udostępnione) nam przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie (dalej: Kontrahent KWC) w związku z zawieraniem z nami umowy, w tym także udziałem Kontrahenta KWC w procesie zbierania ofert lub innym trybie zawierania umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również wykonywaniem przez Kontrahenta KWC (w tym także jako podwykonawca) umowy zawartej z nami (dalej łącznie jako: Umowa). 
 6. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy z Kontrahentem KWC, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z Kontrahentem KWC];
  2. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];
  4. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].

  W przypadku kiedy jesteś Kontrahentem Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej):

 7. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. zawierania z nami umowy, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert lub innym trybie związanym z zawieraniem umów lub wyłanianiem kontrahentów, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy, którą zawarli Państwo z nami (dalej łącznie jako: Umowa) - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy [Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie Umowy]; 
  2. ustalenia, że osoby które się podpisały pod zobowiązaniem do zachowania poufności są do tego upoważnione, a także w celu monitorowania wypełnienia obowiązku do zachowania poufności oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych przez okres przechowywania danych osobowych pozyskanych w związku ze zobowiązaniem jest zgodny z czasem realizacji zamówienia/umowy w związku z którym wykonawca podpisuje zobowiązanie do zachowania poufności oraz okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa, za wyjątkiem danych przechowywanych w celach archiwalnych przechowywanych przez po zakończeniu umowy 3 lata [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa];
  3. udzielania pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, jak również prowadzenia elektronicznego Rejestru pełnomocnictw – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z udzielonym Pełnomocnictwem];
  4. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  5. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];
  6. weryfikacji wiarygodności kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk (prawnych, finansowych, wizerunkowych i reputacyjnych) przed zawarciem umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania Umowy, lub rozszerzeniu zakresu Umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora], przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny; 
  7. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].
 8. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych i informacji,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do uzupełnienia danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”),
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przeniesienia danych osobowych,
  7. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  8. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  9. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualny adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  11. prawo do dostępu do zasadniczych ustaleń pomiędzy współadministratorami,
  12. prawo dostępu do wyników testu równowagi.
 10. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  1. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub; 
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
 11. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 12. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

  W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

 13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi  warunek zawarcia danego rodzaju współpracy (np. zawarcia umowy, uzyskania oferty) lub wykonania czynności faktycznej (np. wstępu na teren Kopalni przy monitoringu).
 14. W przypadku przetwarzania danych osobowych wskazanych w umowie, dane te obejmują imię, nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, e-mail i telefon służbowy oraz otrzymane są od drugiej strony umowy.
 15. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
    Tauron Polska Energia S.A. - sprawująca kontrolę w grupie przedsiębiorstw; Podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz);Podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie;  Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;  Podmioty ubezpieczające oraz likwidujące szkody.
  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
    Podmioty z Grupy TAURON: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. - świadcząca usługi wspólne, w tym usługi z zakresu rachunkowości wobec pozostałych spółek Grupy; Podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia; Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT; Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz); Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta; Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów; nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczające towary objęte Umową bądź umowami z naszymi klientami, z których realizacją związana jest Umowa w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

- w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych


Słownik:
Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”). Treść do pobrania: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. [Administrator]. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolki-grupy