Klauzula informacyjna dla Pracowników i Kontrahentów Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. 

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice, www.czatkowice.pl
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  1. adres e-mail: kwc.iod@czatkowice.com.pl lub
  2. adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych,  Kopalnia Wapienia „Czatkowice" sp. z o.o.  ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice.
 3. W przypadku gdy jesteś pracownikiem/współpracownikiem Kontrahenta Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o. o.:
  1. 3.1. Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:
   1. dane identyfikujące (np. imię, nazwisko), 
   2. dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, nr faxu),
   3. dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u Kontrahenta bądź współpracy z Kontrahentem (np. nazwa firmy, stanowisko, specjalistyczne uprawnienia).
  2. 3.2. Państwa dane osobowe zostały przekazane (udostępnione) nam przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie (dalej: Kontrahent KWC) w związku z zawieraniem z nami umowy, w tym także udziałem Kontrahenta KWC w procesie zbierania ofert lub innym trybie zawierania umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również wykonywaniem przez Kontrahenta KWC (w tym także jako podwykonawca) umowy zawartej z nami (dalej łącznie jako: Umowa). 
  3. 3.3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
   1. zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy z Kontrahentem KWC, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z Kontrahentem KWC];
   2. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
   3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];
   4. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].
 4.  W przypadku kiedy jesteś Kontrahentem Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej):
  Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu: 
  1. zawierania z nami umowy, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert lub innym trybie związanym z zawieraniem umów lub wyłanianiem kontrahentów, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy, którą zawarli Państwo z nami (dalej łącznie jako: Umowa) - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy [Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie Umowy]; 
  2. ustalenia, że osoby które się podpisały pod zobowiązaniem do zachowania poufności są do tego upoważnione, a także w celu monitorowania wypełnienia obowiązku do zachowania poufności oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych przez okres przechowywania danych osobowych pozyskanych w związku ze zobowiązaniem jest zgodny z czasem realizacji zamówienia/umowy w związku z którym wykonawca podpisuje zobowiązanie do zachowania poufności oraz okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa, za wyjątkiem danych przechowywanych w celach archiwalnych przechowywanych przez po zakończeniu umowy 3 lata [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa];
  3. udzielania pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, jak również prowadzenia elektronicznego Rejestru pełnomocnictw – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z udzielonym Pełnomocnictwem];
  4. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  5. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];
  6. weryfikacji wiarygodności kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk (prawnych, finansowych, wizerunkowych i reputacyjnych) przed zawarciem umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania Umowy, lub rozszerzeniu zakresu Umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora], przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny; 
  7. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].
 5. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
  5. prawo do przeniesienia danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu.
 7. Jeśli będą Państwo chcieli wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie lub skorzystać z innych praw, które opisaliśmy powyżej bądź uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  1. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub; 
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
 8. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania,  nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.
 9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
  W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy. 
 12. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
   • Tauron Polska Energia S.A. - sprawująca kontrolę w grupie przedsiębiorstw;
   • Podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
   • Podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską;
   • Podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz);
   • Podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne - w razie braku wykonania przez Państwa zobowiązań na podstawie Umowy;
   • Podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych; 
  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
   • Podmioty z Grupy TAURON: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. - świadcząca usługi wspólne, w tym usługi z zakresu księgowości wobec pozostałych podmiotów z Grupy TAURON oraz Wsparcie Grupa TAURON - świadcząca usługi wspólne z zakresu ochrony osób i mienia wobec pozostałych podmiotów z Grupy TAURON;
   • Podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
   • Podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
   • Podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów;
   • nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczające towary objęte Umową bądź umowami z naszymi klientami, z których realizacją związana jest Umowa
    w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Słownik:
Rozporządzenie
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”). Treść do pobrania: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. [Administrator]. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolki-grupy