Klauzula informacyjna dla Klientów Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice, www.czatkowice.pl 
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  1. adres e-mail: kwc.iod@czatkowice.com.pl lub
  2. adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych,  Kopalnia Wapienia „Czatkowice" sp. z o.o.  ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są:
  1. zawarcia i wykonania umowy (zamówienia), której są Państwo stroną, w tym poprzez zapewnienie należytej jakości sprzedaży/dostaw i ich rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na skierowaną reklamację - przez okres realizacji i rozliczenia umowy lub rozpatrywania reklamacji, [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - zawarcie i wykonanie umowy];
  2. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  3. marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług związanych ze sprzedażą kamienia wapiennego, mączki wapiennej i innych produktów powiązanych - do czasu aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - uzasadniony interes administratora w postaci marketingu bezpośredniego]; Mamy tu na myśli także automatyczne dopasowanie treści komunikatów marketingowych do Państwa preferencji i potrzeb – tak zwane profilowanie. Mówimy tutaj o danych osobowych wynikających z treści umowy, historii kontaktów z nami, w tym zakupionych produktów i usług; 
  4. w przypadku jeżeli wyrazili Państwo zgodę na kontakt przez nas z Państwem za pośrednictwem telefonu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w celu przedstawienia oferty Kopalni lub innym celu marketingowym związanym m.in. z przesyłaniem informacji o wydarzeniach, konferencjach branżowych, etc., będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach podanych w formularzu zgody [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia – zgoda],
  5. wskazania osób uprawnionych do reprezentacji oraz współpracy w zakresie umowy – przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z umową [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia właściwej reprezentacji drugiej strony umowy oraz wskazania osób kontaktowych tej strony]; 
  6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową]; 
  7. realizacji wewnętrznych polityk administracyjnych grupy kapitałowej w ramach której działa administrator, w tym wynikających z obsługujących administratora centrów usług wspólnych Grupy TAURON w zakresie rachunkowości, windykacji i IT - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci wewnętrznych celów administracyjnych];
  8. weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawieraniu lub zmianie umowy z odroczonym terminem płatności – przez okres niezbędny dla dokonania takiej oceny przy zawarciu lub zmianie umowy, [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci obrony interesów majątkowych administratora w związku z zawarciem umowy]; 
  9. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - do czasu aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji];
  10. udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane do nas przez Państwa w formie korespondencji – mailowej, listownej lub telefonicznej niezwiązanej bezpośrednio z umową i świadczonymi przez nas usługami. W każdym z wymienionych przypadków może być wymagane podanie danych osobowych, ale jedynie w zakresie niezbędnym do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Państwa dane osobowe zawarte w korespondencji będą przetwarzane jedynie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi, tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu oraz przechowywane przez okres wymagany. Brak podania danych uniemożliwi nam załatwienie sprawy [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą]; 
  11. w przypadku jeśli będą Państwo przebywać na terenie Kopalni – również w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego Kopalni za pośrednictwem monitoringu wizyjnego – w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dokonania nagrania, chyba że dłuższe przetwarzanie byłoby uzasadnione wymogami prawa [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia].
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia]. Nie mogą Państwo korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W takim wypadku, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody.
 5. Prawo do cofnięcia zgody. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody).
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
  1. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
  2. Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe. 
  3. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek: 
   • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane; 
   • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania; 
   • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem; 
   • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku;
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
   Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:
   • dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
   • dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej; 
   • z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego); 
   • do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
   • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy; 
   • jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; 
   • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń; 
   • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 
   Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.: 
   • za Państwa zgodą;
   • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • w celu ochrony praw innej osoby; lub
   • z uwagi na ważne względy interesu publicznego
  5. Prawo do przeniesienia danych.
   Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi- w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie , jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane osobowe wynikające z Państwa zachowania np. dane o zużyciu energii. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki: 
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej; 
   • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 7. Jeśli będą Państwo chcieli wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie lub skorzystać z innych praw, które opisaliśmy powyżej bądź uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub; 
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
 8. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
  W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji. 
 9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi  warunek zawarcia danego rodzaju współpracy (np. zawarcia umowy, uzyskania oferty) lub wykonania czynności faktycznej (np. wstępu na teren Kopalni przy monitoringu).
 11. W przypadku przetwarzania danych osobowych wskazanych w umowie, dane te obejmują imię, nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, e-mail i telefon służbowy oraz otrzymane są od drugiej strony umowy. 
 12. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
   • Tauron Polska Energia S.A. - sprawująca kontrolę w grupie przedsiębiorstw;
   • Podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
   • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
   • Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz);
   • Podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie; 
   • Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych; 
   • Podmioty ubezpieczające oraz likwidujące szkody.
  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
   • Podmioty z Grupy TAURON: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. - świadcząca usługi wspólne, w tym usługi z zakresu księgowości wobec pozostałych podmiotów z Grupy TAURON oraz Wsparcie Grupa TAURON - świadcząca usługi z zakresu ochrony osób i mienia wobec pozostałych podmiotów z Grupy TAURON;
   • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
   • Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz);
   • Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta; 
   • Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 
   • Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów
   •  nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczające towary objęte Umową bądź umowami z naszymi klientami, z których realizacją związana jest Umowa w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Słownik:
Rozporządzenie
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”). Treść do pobrania: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. [Administrator]. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolki-grupy