Klauzula informacyjna dla Klientów Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice, www.czatkowice.pl  
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są:
  1. zawarcia i wykonania umowy (zamówienia), której są Państwo stroną, w tym poprzez zapewnienie należytej jakości sprzedaży/dostaw i ich rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na skierowaną reklamację - przez okres realizacji i rozliczenia umowy lub rozpatrywania reklamacji, [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - zawarcie i wykonanie umowy];
  2. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  3. marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług związanych ze sprzedażą kamienia wapiennego, mączki wapiennej i innych produktów powiązanych - do czasu aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - uzasadniony interes administratora w postaci marketingu bezpośredniego]; Mamy tu na myśli także automatyczne dopasowanie treści komunikatów marketingowych do Państwa preferencji i potrzeb – tak zwane profilowanie. Mówimy tutaj o danych osobowych wynikających z treści umowy, historii kontaktów z nami, w tym zakupionych produktów i usług; 
  4. w przypadku jeżeli wyrazili Państwo zgodę na kontakt przez nas z Państwem za pośrednictwem telefonu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w celu przedstawienia oferty Kopalni lub innym celu marketingowym związanym m.in. z przesyłaniem informacji o wydarzeniach, konferencjach branżowych, etc., będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach podanych w formularzu zgody [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia – zgoda],
  5. wskazania osób uprawnionych do reprezentacji oraz współpracy w zakresie umowy – przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z umową [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia właściwej reprezentacji drugiej strony umowy oraz wskazania osób kontaktowych tej strony]; 
  6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową]; 
  7. realizacji wewnętrznych polityk administracyjnych grupy kapitałowej w ramach której działa administrator, w tym wynikających z obsługujących administratora centrów usług wspólnych Grupy TAURON w zakresie rachunkowości, windykacji i IT - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci wewnętrznych celów administracyjnych];
  8. weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawieraniu lub zmianie umowy z odroczonym terminem płatności – przez okres niezbędny dla dokonania takiej oceny przy zawarciu lub zmianie umowy, [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci obrony interesów majątkowych administratora w związku z zawarciem umowy]; 
  9. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - do czasu aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji];
  10. udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane do nas przez Państwa w formie korespondencji – mailowej, listownej lub telefonicznej niezwiązanej bezpośrednio z umową i świadczonymi przez nas usługami. W każdym z wymienionych przypadków może być wymagane podanie danych osobowych, ale jedynie w zakresie niezbędnym do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Państwa dane osobowe zawarte w korespondencji będą przetwarzane jedynie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi, tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu oraz przechowywane przez okres wymagany. Brak podania danych uniemożliwi nam załatwienie sprawy [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą]; 
  11. w przypadku jeśli będą Państwo przebywać na terenie Kopalni – również w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego Kopalni za pośrednictwem monitoringu wizyjnego – w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dokonania nagrania, chyba że dłuższe przetwarzanie byłoby uzasadnione wymogami prawa [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia].
 3. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Administratorem.
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:  
  1. prawo dostępu do danych osobowych i informacji,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do uzupełnienia danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”),
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przeniesienia danych osobowych,
  7. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  8. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  9. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (aktualny adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  11. prawo do dostępu do zasadniczych ustaleń pomiędzy współadministratorami,
  12. prawo dostępu do wyników testu równowagi.
 5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub; 
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
 6. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi  warunek zawarcia danego rodzaju współpracy (np. zawarcia umowy, uzyskania oferty) lub wykonania czynności faktycznej (np. wstępu na teren Kopalni przy monitoringu).
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych wskazanych w umowie, dane te obejmują imię, nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, e-mail i telefon służbowy oraz otrzymane są od drugiej strony umowy. 
 10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
    Tauron Polska Energia S.A. - sprawująca kontrolę w grupie przedsiębiorstw; Podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz); Podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie;  Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;  Podmioty ubezpieczające oraz likwidujące szkody.
  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
    Podmioty z Grupy TAURON: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. - świadcząca usługi wspólne, w tym usługi z zakresu rachunkowości wobec pozostałych spółek grupy; Podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia; Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT; Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz); Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta; Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów; nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczające towary objęte Umową bądź umowami z naszymi klientami, z których realizacją związana jest Umowa w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

- w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych


Słownik:
Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).Treść do pobrania: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. [Administrator]. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/spolki-grupy