Klauzula informacyjna dot. marketingu Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice, www.czatkowice.pl 
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  1. adres e-mail: kwc.iod@czatkowice.com.pl lub
  2. adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych,  Kopalnia Wapienia „Czatkowice" sp. z o.o.  ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice.
 3. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:
  • dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Państwa tzn. imię, nazwisko, miejsce pracy, adres e-mail oraz numer telefonu lub
  • dane kontaktowe zebrane bezpośrednio od Państwa pracodawców np. ze stron internetowych.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego, dotyczących informowania o organizowanych wydarzeniach i oferowania naszych produktów oraz usług.
 5. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na kontakt w celach marketingowych za pośrednictwem telefonu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w celu informowania o kolejnych wydarzenia oraz o ofercie produktów Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o. o., przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. za zgodą osoby, której dane dotyczą.

  W każdym innym przypadku podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego, wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, stanowi Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. Nie mniej przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Państwa danych osobowych.

 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
  1. Prawo dostępu do danych osobowych; 
  2. Prawo do sprostowania danych; 
  3. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”); 
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
  5. Prawo do przeniesienia danych.
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 5 lat lub do czasu wycofania przez Państwa zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu.
 8. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 9. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub;
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl.

  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

 10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu świadczący usługi pocztowe lub kurierskie;
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:
   • Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. - świadcząca usługi wspólne wobec pozostałych podmiotów z Grupy TAURON;
   • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
   • podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
   • podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów;
  3. w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.


Słownik:

Rozporządzenie
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. [Administrator]. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/spolki-grupy