Poznaj Laureatów VI edycji Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”

24.05.2023

Znamy zwycięzców Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad” realizowanego przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice” należącą do Grupy TAURON. W ramach konkursu zostało wyłonionych aż ośmiu Laureatów. Każdy z nich otrzyma 5 000 zł na realizację przedstawionego pomysłu.

Najważniejszym celem Projektu „Dobry Sąsiad” jest wsparcie lokalnej społeczności z terenu gminy Krzeszowice. Realizując ten cel wybraliśmy lokalne projekty, które odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców, rozwiązują istniejące problemy, a ich rezultaty są widoczne. Zwycięskie inicjatywy pomogą w integracji osób niepełnosprawnych oraz społeczności lokalnej, przyczynią się do krzewienia aktywności fizycznej, a także rozwoju kulturalnego mieszkańców gminy.

W projekcie wzięły udział stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Krzeszowice. Złożenie wypełnionego formularza z opisem pomysłu w siedzibie kopalni - tylko tyle wystarczyło, aby móc ubiegać się o grant w wysokości nawet 5 000 zł. Projekt zorganizowany był w formie konkursu, aby wszyscy jego uczestnicy mieli równe szanse w staraniu się o grant.

Poniżej przedstawiamy listę zwycięskich inicjatyw VI edycji Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Na Wulkanie" - Organizacja XVIII Spotkania Barbórkowego w Miękini
Organizacja corocznego spotkania barbórkowego w Miękini, podczas którego spotykają się emerytowani i czynni zawodowo górnicy z terenu gminy Krzeszowice oraz wszyscy, dla których ważne jest kultywowanie tradycji górniczych. W ramach realizacji pomysłu opracowana i wydana zostanie publikacja przedstawiająca górnicze tradycje, a także "Śpiewnik piosenek górniczych i biesiadnych”. Planowany termin realizacji: listopad 2023 r.
Stowarzyszenie "Otwórzmy Przed Nimi Życie" - Wakacyjna dyskoteka dla niepełnosprawnych
Wydarzenie ma charakter integracyjny, skierowane jest do podopiecznych stowarzyszenia i ich opiekunów. Spotkanie będzie okazją do odpoczynku oraz wspólnej zabawy. Planowany termin realizacji: 22.07.2023 r.
Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach - Mały ekoludek zakłada swój Tauronkowy ogródek
Utworzenie ogródka na terenie Przedszkola - przestrzeni bezpiecznej i sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Projekt przyczyni się do powstania miejsca umożliwiającego prowadzenie zajęć dydaktycznych, a także poznawania świata przyrody. Planowany termin realizacji: maj – listopad 2023 r.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej - XVIII Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej "Wola Filipowska 2023"
Festiwal Pieśni Patriotycznej kierowany jest do wszystkich środowisk gminy Krzeszowice. Wykonawcy reprezentujący różne środowiska i pokolenia, wpłyną na budowanie więzi kulturowej oraz międzypokoleniowej. Wydarzenie połączone jest z Narodowym Świętem Niepodległości, przyczynia się do kształtowania postaw patriotycznych. 
Planowany termin realizacji: 12.11.2023 r.
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu - Zalaski Turniej Pokoleń
Organizacja turnieju pokoleń: rozgrywek sportowo-rekreacyjnych, integrujących mieszkańców Zalasu. Impreza będzie częścią obchodów jubileuszy: 700-lecia Sołectwa Zalas oraz 50-lecia Szkoły w obecnym budynku. Ideą Zalaskiego Turnieju Pokoleń jest zachęcenie do aktywnego spędzania czasu mieszkańców Zalasu bez względu na wiek. Planowany termin realizacji: 17.06.2023 r.
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach - Sąsiedzki Piknik Rodzinny z Podstawówką - kreatywnie, zdrowo i sportowo
Organizacja Pikniku Rodzinnego, skierowanego do dzieci, młodzieży, a także całej lokalnej społeczności z terenu gminy Krzeszowice. Celem projektu jest zachęcenie do aktywnego udziału w życiu sąsiedzko-społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz integracja dzieci i młodzieży w sąsiedzkim środowisku gminy. Planowany termin realizacji: 17.06.2023 r.
Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej - Radość i pogoda ducha w integracji i zabawie
Organizacja spotkania dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. Celem spotkania jest ich wspólna integracja w ramach aktywizacji społeczno-kulturalnej, a także przeciwdziałanie osamotnieniu osób starszych i niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych. Program przewiduje występy artystyczne oraz zabawy z aktywnym udziałem uczestników. Planowany termin realizacji: sierpień – wrzesień 2023 r.
Stowarzyszenie "Aprite le porte" - Krzeszowicki Piknik Rodzinny 2023 "Jesteśmy Razem"
Rekreacja i integracja społeczności lokalnej z terenu gminy Krzeszowice poprzez organizację spotkania dla rodzin w formie pikniku. W programie wydarzenia znajdą się m.in. koncert estradowy, atrakcje promujące talenty dzieci i młodzieży, zawody sportowe oraz edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa na drodze. Planowany termin realizacji: 11.06.2023 r.

Obszary działania, w ramach których zgłaszano pomysły obejmowały w szczególności:

rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia dzieci  i młodzieży, imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne, wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz sport osób niepełnosprawnych, działania proekologiczne i akcje społeczne, zagospodarowanie terenu, wszelkie inne działania na terenie Gminy Krzeszowice, które są społecznie wartościowe i przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.