Jak pobierać próbki gleby do badania?

30.09.2020
Pobieranie próbek glebowych jest bardzo ważnym krokiem do lepszego poznania właściwości ziem uprawnych. Ich przebadanie umożliwia poznanie struktury, zasolenia, wilgotności, czy zawartości substancji organicznych. Każdy rolnik powinien posiadać aktualne wyniki badania gleby, co oznacza jej systematyczne kontrolowanie. Idealnym i pożądanym działaniem jest wykonywanie badań gleby przed rozpoczęciem wszelakich prac.
Chcąc samodzielnie pobierać próbki gleby do analizy, tak by były one pełnowartościowe, warto zastosować się do poniższych zaleceń.
 1. Sporządzić szkic sytuacyjny pól gospodarstwa przeznaczonych do badań.
 2. Na polach tych zakreślić zasięg powierzchni uprawianych roślin, oddzielnie: okopowe, zboża, rzepak itp.
 3. Próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar użytku rolnego o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby, ukształtowanie terenu) i agrotechnicznych (przedplon, uprawa, nawożenie).
 4. Powierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną, przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu, powinna wynosić na gruntach ornych i użytkach zielonych do 4 ha.
 5. Próbkę ogólną należy przygotować oddzielnie dla każdej uprawy.
 6. Wszystkie powierzchnie użytków, z których zostały pobrane reprezentatywne próbki ogólne, powinny być zaznaczone na szkicu sytuacyjnym lub dołączonym podkładzie geodezyjnym, opatrzone kolejnymi numerami.

  Przykładowe schematy pobierania próbki gleby w obrębie kwatery:

  schemat
 7. Aby sporządzić próbkę ogólną należy pobrać do 20 próbek pierwotnych (pojedynczych) równomiernie z powierzchni pola, które ma reprezentować próbka ogólna (do 40 próbek pierwotnych z użytków zielonych i gleb organicznych).
 8. Próbki pierwotne pobiera się laską glebową Egnera Riehma, z warstwy gleby 0-20 cm, kolejno wykonując następujące czynności:
  pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby,wcisnąć w glebę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej),
  wykonać pełny obrót i wyjąć laskę,zawartość zasobnika laski przenieść do pojemnika na próbki,
  po pobraniu próbek pojedynczych, całość wymieszać i napełnić

  pudełko lub woreczek,

  próbka ogólna (uśredniona) powinna ważyć około 0,5 kg gleby.

   


  laska-glebowa
  laska glebowa Engera
 9. Próbki należy czytelnie opisać, wypełnić zlecenie i podać niezbędne informacje, jeżeli są potrzebne do programów rolnośrodowiskowych.
 10. Odpowiednio przygotowane próbki należy dokładnie zapakować i dostarczyć do wybranej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
 11. Najodpowiedniejszym okresem pobierania próbek glebowych jest okres wiosenny lub jesienny przed wysiewem nawozów.
 12. Należy unikać pobierania próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych, po nawożeniu organicznym oraz w okresach nadmiernej suszy lub wilgotności gleby.
 13. Należy zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń zawartych na opakowaniu próbki z jej odpowiednikiem na szkicu pola.