Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.

Szanowni Państwo,


Chcielibyśmy podzielić się z Państwem szczegółową informacją, która opisuje w jaki sposób Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. korzysta z uzyskanych danych osobowych oraz jakimi uprawnieniami Państwo dysponują w związku z przekazaniem nam danych osobowych.


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach, www.czatkowice.pl
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  1. adres email: kwc.iod@czatkowice.com.pl
  2. adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice
 3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w jednym lub kilku z poniższych celów – w zależności od charakteru współpracy:
  1. zawarcia i wykonania umowy (zamówienia), jeśli są Państwo jej stroną, w tym poprzez zapewnienie należytej jakości sprzedaży/dostaw i ich rozliczenia lub w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy - przez okres niezbędny do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy, [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - zawarcie i wykonanie umowy];
  2. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – jeśli łączy lub łączyła nas współpraca wymagająca wypełnienia takich obowiązków - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  3. marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług związanych ze sprzedażą kamienia wapiennego, mączki wapiennej i innych produktów powiązanych - do czasu aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - uzasadniony interes administratora w postaci marketingu bezpośredniego]; Mamy tu na myśli także automatyczne dopasowanie treści komunikatów marketingowych do Państwa preferencji i potrzeb – tak zwane profilowanie. Mówimy tutaj o danych osobowych wynikających z treści umowy, historii kontaktów z nami, w tym zakupionych produktów i usług,
  4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności - jeśli łączy lub łączyła nas współpraca, z której mogą wynikać roszczenia jednej ze stron – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową];
  5. weryfikacji wiarygodności płatniczej w przypadku zawierania lub zmiany umowy z odroczonym terminem płatności – przez okres niezbędny dla dokonania takiej oceny przy zawarciu lub zmianie umowy, [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci obrony interesów majątkowych administratora w związku z zawarciem umowy];
  6. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - do czasu aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji];
  7. w przypadku jeśli będą Państwo przebywać na terenie Kopalni – również w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego osób i mienia Kopalni za pośrednictwem monitoringu wizyjnego – w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dokonania nagrania, chyba że dłuższe przetwarzanie jest konieczne z uwagi na prowadzone postępowanie na podstawie przepisów prawa [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia],
  8. w przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych - w celach wskazanych w treści udzielonych przez Państwa zgód – do czasu wycofania zgody [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. na podstawie Państwa zgody]. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów.
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].
  Jeś​li będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.
  Nie mogą Państwo korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody na cele marketingowe. W takim wypadku, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody.
  W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
  2. Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
  3. rawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
   • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
   • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
   • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
   • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.
   Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:
   • dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
   • dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;
   • z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);
   • dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;
   • do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
   • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
   • jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
   • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
   • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
   Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.:
   • za Państwa zgodą;
   • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • w celu ochrony praw innej osoby; lub
   • z uwagi na ważne względy interesu publicznego
  5. Prawo do przeniesienia danych.
   Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi- w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie , jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane osobowe wynikające z Państwa zachowania np. dane o zużyciu energii. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
   • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  1. pisemnie na adres: ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice
  2. mailowo na adres: kwc.iod@czatkowice.com.pl
 7. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Prawo do wycofania zgody. W przypadku jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody).
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek – w zależności od celu gromadzenia danych - złożenia oferty, zawarcia umowy, udzielenia zgody na odroczony termin płatności, wejścia na teren Spółki (w przypadku monitoringu) i ich niepodanie uniemożliwi nam realizację założonego celu;
 11. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
   • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
   • Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz);
   • Podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych należności w terminie;
   • Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
   • Podmioty ubezpieczające oraz likwidujące szkody.
  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
   • Podmioty z Grupy TAURON, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.;
   • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
   • Podmioty świadczące usługi Contact Center;
   • Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;
   • Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
   • Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 13. Słownik

  Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. [Administrator]. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/spolki-grupy

  Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie https://giodo.gov.pl/pl/569/9276

Krzeszowice, dnia 24.05.2018 r.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​